ថាមពលករកើតឡើងវិញ

ថាមពលករកើតឡើងវិញ

សូមនែនាំក្រុមហ៊ុន វីរៈ រីសាយខល គឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលទិញសំណល់កែរច្នៃឡើងវិញ ផ្តោតទៅលើថាមពលករកើតឡើងវិញ ដូចជាអាគុយ ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក មានដូចជា៖ អាគុយគ្រឿងចក្រ អាគុយរថយន្ត អាគុយក្នុង Data Centre និងអាគុយសម្រាប់ប្រពន្ធ័សូឡារជាដើម។ រាល់ការលក់សំណល់អាគុយទាំងអស់នោះមក ពួកយើង គឺជាការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ជាសាកល និងលើកកម្ពស់លើវិសយ័ថាមពល ករកើតឡើងវិញ។ ក្រុមហ៊ុន វីរៈ រីសាយខល បានចាប់ដៃគូរជាមួយនឹងរោងចក្រកែរច្នៃអាគុយ ដែលបានចុះបញ្ជីការ និងទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ក្នុងការកែរច្នៃសំណល់អាគុយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបរិស្ថាន។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវ សេវាកម្មល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីអោយដល់កម្រិតនៃការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណល់អាគុយ ត្រូវបោះចោលរឺលក់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមកែរច្នៃឡើងវិញដោយ សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវតម្លៃសមហេតុផលមួយជូនលោកអ្នក។ ពួកយើងធានាថា អាគុយរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវ បានគេយកទៅកែរច្នៃឡើងវិញ (ស្លរ) ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ នឹងជំរុញអោយមានស្ថេរភាពក្នុងការផលិត និងប្រើប្រាស់។
សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សារអំពី ការងារនេះដើម្បីចូលរួមជំរុញអោយមានផលជាវិជ្ជមានចំពោះបរិស្ថាន។