អ្នកប្រមូលទិញកាកសំណល់កែរច្នៃឡើងវិញ

អ្នកប្រមូលទិញកាកសំណល់កែរច្នៃឡើងវិញ

យើងខ្ញុំទទួលសេវាកម្មវាយកំទេច និងរុះរើសម្ភារៈអេលិចត្រូនិក ឡាន រឺគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ ជាបំណែកៗ និងកែច្នៃឡើងវិញ។ យើងខ្ញុំក៏ទទួលលុបចោលនៅទិន្ននយ័ផ្សេងៗនៅលើអង្គចងចាំផ្សេងៗ ដូចជា Hard Disk និង Ram ជាដើម។ របាយការណ៍បូករួមទាំងរូបភាពក្នុងពេលរុះរើ រឺកំទេចត្រូវបានប្រគល់ជូនលោកអ្នកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារ។ ការងារអាចជាលក្ខណៈចុះកិច្ចសន្យាប្រចាំឆ្នាំ រឺជាក់ស្តែងតាមគម្រោង គឺអាស្រយ័លើការជជែកពិភាក្សារគ្នា និងបរិមាណជាក់ស្តែងដែលត្រូវរុះរើ។